Skip to main content

Πολιτικές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το πρωταρχικό μέλημα της εταιρεία μας είναι να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που να εξυπηρετούν τις ανάγκες και ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών μας.

Η εκπλήρωση της βασικής μας αυτής αρχής, υλοποιείται μέσω της οργάνωσης και της λειτουργίας ενός Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης και παράλληλα διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, ενισχύουμε την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της εταιρείας και δεσμευόμαστε για:

 • συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας και της ποιότητας των προϊόντων μας,
 • πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας,
 • συμμόρφωση με την νομοθεσία, τα πρότυπα και τις λοιπές κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τα προϊόντα και τις παραγωγικές μας διεργασίες,
 • διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στα θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα,
 • πλήρη εφαρμογή της Πολιτική Ποιότητας σε όλες τις επιχειρησιακές και παραγωγικές μας δραστηριότητες, με απώτερο σκοπό την συνεχή - σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την αταλάντευτη προσήλωσή μας στις αρχές και τις αξίες της εταιρείας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η δημιουργία συνθηκών για τη διασφάλιση της Υγείας και  Ασφάλειας στο χώρο εργασίας αποτελεί πάντα πρώτη μας προτεραιότητα, έχοντας ως βασικούς μας στόχους ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ και ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και άκρως απαιτητικό περιβάλλον, η TCK - CHEMICALS ABEE έχει θέσει τις βάσεις για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας ενεργώντας πάντοτε για την εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων. Οι πυλώνες στους οποίους βασίσουμε την επιχειρησιακή και παραγωγική μας στρατηγική είναι:

 • Απρόσκοπτος σεβασμός του εργαζόμενου και των συνθηκών εργασίας του.
 • Σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων καθώς και των εσωτερικών κανονισμών της εταιρίας.
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων και λήψη άμεσων μέτρων όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Η χωρίς περιορισμούς έκφραση και επικοινωνία σε θέματα που σχετίζονται με την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
 • Η συστηματική μέτρηση και αξιολόγηση όλων των βλαπτικών παραγόντων και προσπάθεια για εκμηδενισμό τους.
 • Η διεύθυνση και το προσωπικό της εταιρίας αντιλαμβάνονται την σημασία της Υγείας και Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο και τη θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα.

 

Η ΑΣΦAΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠOΘΕΣΗ OΛΩΝ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων καθώς και για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της εταιρείας μας, αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε στα πλαίσια του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 14001.

Οι βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Πολιτικής μας που διέπει όλη τη δομή της εταιρείας είναι οι εξής:

 • Πλήρης συμμόρφωση της με την ισχύουσα νομοθεσία και τις λοιπές κανονιστικές διατάξεις, τις απαιτήσεις των πελατών, τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα τις συνολικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων και από τη λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία.
 • Παραγωγή ποιοτικών περιβαλλοντικά φιλικών και οικονομικά αποδοτικών προϊόντων χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν πιο αειφόρες πρώτες ύλες, αποδοτικά συστήματα ενέργειας και καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής και διάθεσης τα οποία έχουν ως τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και αποτυπώματος νερού των προϊόντων και των παραγωγικών διεργασιών.
 • Συνεχής προσπάθεια για μείωση των παραγόμενων αποβλήτων από τη συνολική λειτουργία της εταιρείας, ανακύκλωση και ορθολογική διαχείρισή των για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος εν γένει.
 • Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης για την απρόσκοπτη διάθεση των απαραίτητων πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιδόσεων της εταιρείας μας.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων για περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα. Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να έχει πλήρη επίγνωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που άπτονται της θέσης του και να ενεργεί με σχετική ευαισθησία και επίγνωση.
 • Συνεχής παρακολούθηση οριοθετημένων περιβαλλοντικών και ενεργειακών δεικτών, η θέσπιση σχετικών στόχων και η συνεχής ανασκόπησή τους με στόχο την μέγιστη δυνατή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνεπάγονται οι παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο.
 • Τακτική και στοχευμένη ενημέρωση και επικοινωνία των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιδόσεων της εταιρείας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και της τοπικής κοινωνίας.
 • Διαρκής και πλήρης ενημέρωση των πελατών μας και γενικότερα της εφοδιαστικής μας αλυσίδας περί της ασφαλούς χρήσης των προϊόντων μας και την ενδεδειγμένη διαχείρισή τους μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο προστασίας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας, δουλεύουμε εντατικά για την εκπλήρωση όλων των ανωτέρω στόχων που συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, ακολουθώντας τις αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας της Παγκόσμιας χημικής βιομηχανίας (RESPONSIBLE CARE) και τους Στόχους του ΟΗΕ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δεσμευόμαστε στην τήρηση των διεθνώς αποδεκτών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πρακτικές απασχόλησης, σε όλες τις δραστηριότητές μας.

Η βέλτιστη ηθική πρακτική και οι διεθνώς αποδεκτές αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τηρούνται ανά πάσα στιγμή, υπό την επιφύλαξη μόνο των εθνικών νόμων. Η διαχείριση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εταιρείας βασίζεται στο σύνολο των προσπαθειών μας, καθώς η εταιρεία είναι αφοσιωμένη στα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής ακεραιότητας, δεοντολογικών αξιών και επαγγελματισμού σε όλες τις δραστηριότητές της. Οι κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούμε είναι:

o   Ενσωματώνουμε τις αξίες και τις πολιτικές σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες μας.

o   Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων και να είναι πάντοτε σεβαστή η αξιοπρέπειά τους.

o   Οι συνθήκες εργασίας και οι πρακτικές δεν παραβιάζουν την εγγενή αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

o   Καταδικάζουμε την παρενόχληση κάθε μορφής, χωρίς καμία διάκριση.

o   Αποτρέπουμε οποιασδήποτε εκδηλώσεις μορφών παρενόχλησης, είτε εκφράζονται προφορικά, είτε σε χειρονομία, είτε σε συμπεριφορά.

o   Εκτιμούμε την ελευθερία και την ασφάλεια του ατόμου.

o   Δεν ενθαρρύνουμε, ανεχόμαστε ή υποστηρίζουμε απάνθρωπη, ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, εξαναγκασμό και κακοποίηση.

o   Καταδικάζουμε τις αθέμιτες διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, εγκυμοσύνης, οικογενειακής κατάστασης, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, χρώματος, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας, συνείδησης, πεποιθήσεων, πολιτισμού, γλώσσας, εθνικής εξόρυξης, πολιτικές απόψεις.

o   Αναπτύσσουμε και θα παράσχουμε κατάρτιση σχετικά με τις διαδικασίες για να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες πρακτικές πρόσληψης και την τήρηση αυτής της πολιτικής. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται διαρκώς ώστε να τους επιτρέπεται να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τα πρότυπα, τις αξίες και τις αρχές μας.

o   Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες είναι ελεύθεροι να σχηματίσουν και να συμμετέχουν σε ενώσεις για την προστασία των συμφερόντων τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

o   Δεν επιβάλλουμε στους υπαλλήλους μας σε καταναγκαστική εργασία.

o   Δεχόμαστε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και αρχές σχετικά με την απασχόληση των νέων που επιβάλλονται από την νομοθεσία. Δεν απασχολούμε προσωπικό ηλικίας κάτω των 18 ετών. Οι εργαζόμενοι έχουν λογική ελευθερία κινήσεων. Ο οποιοσδήποτε τερματισμός της απασχόλησης εργαζομένου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

o   Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα μας τα στελέχη όσον αφορά την απασχόληση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους χωρίς διακρίσεις.

o   Ενισχύουμε τις εργαζόμενες που γίνονται μητέρες ώστε να διατηρήσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες και η πολιτική αυτή ενισχύει όλες τις υφιστάμενες πολιτικές, διαδικασίες και δραστηριότητες και υποστηρίζουν τις αξίες και τις δεσμεύσεις μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις, την εταιρική διακυβέρνηση, την ηθική συμπεριφορά και την κοινωνική ευθύνη.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεσμεύονται στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πολιτικής και την ενσωμάτωσή της σε όλες τις διαδικασίες που εκτελούνται.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας, ορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία εντάσσεται η λειτουργία και δραστηριότητα της επιχείρησής μας, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τις αρχές της ηθικής, της τιμιότητας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας.

Σεβόμαστε πάντα και τηρούμε τους νόμους της χώρας στην οποία δραστηριοποιούμαστε, έχοντας ως αξίες μας:

 • Αξιοκρατία: Αξιολογούμε με αξιοκρατικά κριτήρια τους ανθρώπους που εργάζονται στην εταιρεία μας, με βάση τις επιδόσεις τους, τη συνέπειά τους και την αφοσίωση που δείχνουν καθημερινά στους στόχους και στις πολιτικές της εταιρείας μας.
 • Ομαδικό πνεύμα: Προωθούμε το ομαδικό πνεύμα. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας είναι μέλη μίας μεγάλης και δεμένης ομάδας μέσα στην οποία διαπρέπουν πρώτα ατομικά και μετά σαν ενότητα. Εκμεταλλευόμαστε τις δεξιότητες και ικανότητες του κάθε μέλους αυτής της ομάδας ώστε να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα του συνόλου. Προωθούμε ενεργά την ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων του προσωπικού μας και την ανέλιξη τους στην εταιρία. Παροτρύνουμε τους εργαζομένους μας να βάζουν την προσωπική τους σφραγίδα στις διάφορες διαδικασίες που συνθέτουν την λειτουργία της επιχείρησης.
 • Εταιρική υπευθυνότητα: Σεβόμαστε τους νόμους και λειτουργούμε με ασφάλεια και σύνεση. Νοιαζόμαστε για την τοπική κοινωνία την οποία και στηρίζουμε διαρκώς στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ποιότητα ζωής τόσο των ανθρώπων και στην βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Δέσμευση στην ποιότητα & στην καινοτομία: Δεσμευόμαστε στη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών φιλικότερων προς το περιβάλλον, ενώ οικοδομούμε ισχυρές σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές, πάνω στα οποίες στηρίζουμε την προσπάθειά μας για συνεχή εξέλιξη και καινοτομία.
 • Υγιής ανταγωνισμός: Απορρίπτουμε την χρήση μέσων και μεθόδων καταστρατήγησης των κανόνων του υγειούς ανταγωνισμού σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένου και της υπεύθυνης προώθησης – διαφήμισης των προϊόντων μας.
 • Απαγορεύουμε κάθε προσπάθεια που σκοπό έχει να επηρεάσει την επαγγελματική ακεραιότητα, ενώ οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά απορρίπτεται. Εξασφαλίζουμε πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος και απορρίπτουμε κάθε είδους δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτό.

Μέσω συγκεκριμένων Διαδικασιών του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, διασφαλίζουμε ότι ο παρόν Κώδικας Δεοντολογίας  τηρείται από όλους όσους εμπλέκονται στην λειτουργία  της επιχείρησής μας, όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, οι εργολάβοι και οι εξωτερικοί μας συνεργάτες.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της εταιρείας μας αναφέρεται σε κάθε περίπτωση που το προσωπικό συμφέρον ενός εργαζομένου δύναται να αντικρούει με το συμφέρον της εταιρείας για την οποία εργάζεται.

Η παρούσα πολιτική ισχύει για την Διοίκηση, όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς εργαζομένους της εταιρείας μας, καθώς και τους ανεξάρτητους αναδόχους και πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας.

Οι σχέσεις που διέπουν την εταιρεία μας βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, καθώς η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει τα συμφέροντα των ατόμων που βρίσκονται υπό την απασχόλησή της και αναμένει από αυτούς να δράσουν υπέρ των κοινών εταιρικών συμφερόντων.

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τις παρακάτω κατηγορίες σύγκρουσης συμφερόντων:

 • Πραγματική σύγκρουση συμφερόντων: σύγκρουση μεταξύ των επαγγελματικών καθηκόντων και των ιδιωτικών συμφερόντων, στο πλαίσιο της οποίας ο εργαζόμενος έχει ιδιωτικά συμφέροντα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των επαγγελματικών υποχρεώσεων και καθηκόντων του.
 • Φαινομενική σύγκρουση συμφερόντων: μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει φαινομενική σύγκρουση συμφερόντων σε περιπτώσεις όπου εικάζεται ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα ενός εργαζόμενου θα μπορούσαν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των καθηκόντων του, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα.
 • Δυνητική σύγκρουση συμφερόντων: δυνητική σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει όταν ένας εργαζόμενος έχει ιδιωτικά συμφέροντα τέτοια ώστε θα προκαλείτο σύγκρουση συμφερόντων εάν ο εργαζόμενος επρόκειτο να αναλάβει σχετικά (ήτοι συγκρουόμενα) επαγγελματικά καθήκοντα στο μέλλον.

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει κάθε φορά που το ενδιαφέρον ενός εργαζομένου για ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να τους οδηγήσει σε ενέργειες, δραστηριότητες ή σχέσεις που υπονομεύουν την εταιρεία και μπορεί να την θέσει σε μειονεκτική θέση. Αυτή η κατάσταση μπορεί να λάβει πολλές διαφορετικές μορφές που περιλαμβάνουν:

o   Ικανότητα των εργαζομένων να χρησιμοποιούν τη θέση τους στην εταιρεία στο προσωπικό τους πλεονέκτημα.

o   Εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα αποφέρουν άμεσο ή έμμεσο κέρδος σε έναν ανταγωνιστή ή εργαζόμενοι που κατέχουν μετοχές σε ανταγωνιστές.

o   Εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν διασυνδέσεις που αποκτώνται μέσω της εταιρείας για δικούς τους ιδιωτικούς σκοπούς.

o   Εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν εταιρικό εξοπλισμό ή μέσα για την υποστήριξη μιας εξωτερικής επιχείρησης.

o   Εργαζόμενοι που ενεργούν με τρόπους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη νομιμότητα της εταιρείας (π.χ. δωροδοκία ή δωροδοκία εκπροσώπων των νομικών αρχών).

Στις περιπτώσεις αυτές και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (άρ. 97 Ν. 4548/2018 ως ισχύει), έχουν πλήρη εφαρμογή οι αρχές που θέτει ο ως άνω νόμος ήτοι:

(α) σε κάθε περίπτωση προέχει το εταιρικό συμφέρον έναντι του ατομικού,

(β) ισχύει η υποχρέωση αποκάλυψης της σύγκρουσης συμφερόντων από κάθε μέλος της διοίκησης και εργαζόμενο και ενημέρωσης της Κανονιστικής Συμμόρφωσης,

(γ) η απαγόρευση ψήφου για τα μέλη του ΔΣ ή μέλος οιασδήποτε Επιτροπής της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ειδικώς ρυθμίζεται το ζήτημα της σύγκρουσης των συμφερόντων στην περίπτωση των συναλλαγών μελών της Διοίκησης με την Εταιρεία (Ν. 4548/2018), καθώς επίσης και στην περίπτωση εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών.

Η πιθανότητα να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων αντιμετωπίζεται και επιλύεται πριν από την πραγματική ζημία. Ως εκ τούτου, όταν ένα μέλος της εταιρείας μας αντιλαμβάνεται ή υποψιάζεται ότι ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, φέρει το ζήτημα αυτό υπόψη της Διοίκησης, ώστε να μπορούν να ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Η ευθύνη για την επίλυση μιας σύγκρουσης συμφερόντων ξεκινά από τους Υπευθύνους Τμημάτων και μπορεί να φθάσει στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη.

Όλες οι συγκρούσεις συμφερόντων επιλύονται όσο το δυνατόν πιο δίκαια. Η ανώτατη διοίκηση έχει την ευθύνη της τελικής απόφασης όταν δεν μπορεί να βρεθεί λύση.

Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να απέχουν από την προστασία των προσωπικών και/ή οικονομικών συμφερόντων και των εξωτερικών δραστηριοτήτων που έρχονται σε αντίθεση με τα θεμελιώδη συμφέροντα της εταιρείας.

Οι ίδιες αρχές ισχύουν και για την εταιρεία όσον αφορά τους πελάτες της.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

H TCK δημιουργεί χημικά προϊόντα για ένα βιώσιμο μέλλον, συνδυάζοντας την κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και επιτρέποντας παράλληλα στους πελάτες μας να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας.

Αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της προσπάθειά μας να συνδέσουμε τα δυνατά μας σημεία με τις ικανότητες των προμηθευτών και των πελατών μας. Αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε από τους προμηθευτές μας, καθώς και από τους προμηθευτές και υπεργολάβους τους, να συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία και να τηρούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα περιβαλλοντικής, κοινωνικής  και  εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Αναμένουμε από κάθε προμηθευτή μας να υποστηρίξει έμπρακτα  και να εφαρμόσει τα πρότυπα ESG που βασίζονται στις αρχές της πρωτοβουλίας (Global Compact) του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και του προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας της Παγκόσμιας χημικής βιομηχανίας (RESPONSIBLE CARE) που συνοψίζονται στα εξής:

 

Περιβάλλον

Συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς για το περιβάλλον, την υγεία και την  ασφάλεια.

Προώθηση της ασφαλούς και περιβαλλοντικά υγιούς ανάπτυξης, κατασκευής, μεταφοράς, χρήσης και διάθεσης των προϊόντων.

Προστασία της ζωής και της υγείας των υπαλλήλων και των κοινωνικών ομάδων που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και το  ευρύ κοινό  γενικότερα, από εγγενείς κινδύνους που συνεπάγονται οι παραγωγικές διαδικασίες και τα προϊόντα.

Αποτελεσματική χρήση των πόρων, ενσωμάτωση ενεργειακά αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών προκειμένου να ελαχιστοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, οι εκπομπές και οι επιπτώσεις στον αέρα, στο έδαφος, στα υδατικά οικοσυστήματα, ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπό στη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και τη λειψυδρία.

Κοινωνία

Υποστήριξη των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου μισθού και των  ωρών εργασίας. 

Καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας, της παιδικής εργασίας και των διακρίσεων στο χώρο εργασίας.

Υπεράσπιση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι.

  Διακυβέρνηση

Συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και εμπορικού ελέγχου. 

Απόρριψη κάθε είδους διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας και διασφάλιση ότι οι προσωπικές σχέσεις δεν επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Αποχή από κάθε δραστηριότητα ξεπλύματος χρήματος.

Η σχέση μας με τους προμηθευτές μας βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον σεβασμό.

Η απόδειξη της δέσμευσης των προμηθευτών μας με αυτές τις αρχές δύναται να γίνεται μέσω της υιοθέτησης κώδικα συμπεριφοράς ή πολιτικών που ενστερνίζονται αυτές τις αρχές.

Βασιζόμενοι στις αρχές τις διακινδύνευσης, του υπολογισμού του ρίσκου και της προσπάθειας εξάλειψής του, η εταιρεία μας δύναται να ζητά από τους προμηθευτές της να επαληθεύσουν τη συμμόρφωσή τους με αυτά τα πρότυπα ESG και να λάβουν διορθωτικά μέτρα εφόσον υπάρχει λόγος ανησυχίας, μέσω: 

Αυτοαξιολογήσεων: ερωτηματολόγια σχετικά με τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ESG. 

Αξιολογήσεις τρίτων πληροφορίες γραφείου από τρίτο μέρος, π.χ. πάροχο δεδομένων, σχετικά με τη συμμόρφωση και την απόδοση όσον αφορά τα πρότυπα ESG. 

Πιστοποιήσεις/Δηλώσεις: πιστοποίηση ή δήλωση που να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ESG.

Επιτόπιοι έλεγχοι: στελέχη της εταιρείας μας ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό τρίτου μέρος που ενεργεί για λογαριασμό μας, δύνανται να επισκέπτονται στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών μας ώστε να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ESG.

Η διασφάλιση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην αλυσίδα εφοδιασμού μας βασική μας προτεραιότητα.

Η TCK βασίζεται στη δέσμευσή των προμηθευτών της για την βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία!

TCK Chemicals SA

38ο χιλ. Νέα Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου
Θέση Αγ.Δημήτριος
Μέγαρα 191 00, P.O. Box 29, Ελλάδα
T : +30 22960 25655
F : +30 22960 21380
Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2017-2023 TCK Chemicals.
Με την επιφύλαξη παντώς δικαιώματος